ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์

 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 

ตามนโยบายของกรมตำรวจในขณะนั้น เพื่อส่งเสริม ให้สมาชิกออมทรัพย์ บรรเทาความเดือดร้อน

แก่สมาชิก โดยการให้บริการสินเชื่อให้สวัสดิการและสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวส่งเสริม

การช่วยตนเองการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกโดยเริ่มจากจำนวนสมาชิก

เพียงไม่กี่ร้อยคน ทุนดำเนินงานไม่ถึงหนึ่งล้านบาท สมาชิกของสหกรณ์ฯ เดิมประกอบด้วย

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด บช.ก. ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีพระราชกฤษฎีกา

แบ่งส่วนราชการยกฐานะ บช.ส., พฐ. และ ทว. เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังนั้นสหกรณ์ฯ 

จึงแก้ไขข้อบังคับให้ครอบคลุมถึงสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน บช.ส. และ สพฐ.ตร. และขณะนี้

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

เปลี่ยนชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด" เป็น

 "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด"

เพื่อให้สอดคล้องและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของทุกหน่วยงาน ปัจจุบันสหกรณ์ได้เจริญเติบโต 

ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และมั่นคง มีสมาชิก 6,490 คน ทุนดำเนินงาน 5,232 ล้านบาทเศษ