ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์

          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ตามนโยบายของ กรมตำรวจในขณะนั้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ บรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกโดยการให้บริการสินเชื่อ  ให้สวัสดิการและสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว  ส่งเสริม  การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  โดยเริ่มจากจำนวนสมาชิกเพียงไม่กี่ร้อยคน  ทุนดำเนินงานไม่ถึงหนึ่งล้านบาท  สมาชิกของสหกรณ์ฯ เดิมประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด บช.ก.  ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการยกฐานะ บช.ส., พฐ. และ ทว. เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงแก้ไขข้อบังคับ ให้ครอบคลุมถึงสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน บช.ส. และ สพฐ.ตร. และขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับใหม่ ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เพื่อให้สอดคล้องและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของทุกหน่วยงาน  ปัจจุบันสหกรณ์ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และมั่นคง มีสมาชิก 6,106 คน ทุนดำเนินงาน 3,052 ล้านบาทเศษ