วิสัยทัศน์

"เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิกและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจที่ 2  บริหารทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานสหกรณ์และสถาบันการเงิน

พันธกิจที่ 4  จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและขบวนการสหกรณ์

 

เป้าหมายสูงสุด

สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

 

เป้าประสงค์(Goal)

1. บริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

3. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์  1  ยกระดับการบริหารเงินทุนให้มั่นคง

เป้าประสงค์

 เพื่อสร้างความมั่นคงพึ่งตนเองทางด้านการเงิน

 กลยุทธ์

1. ระดมทุนภายใน

2. บริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์เข้าเกณฑ์มาตรฐาน

4. ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

5. เพิ่มจำนวนสมาชิก

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  2  พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 เป้าประสงค์

 บุคลากรสหกรณ์มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงานสหกรณ์แบบมืออาชีพ

  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาบุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

3. การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. สวัสดิการของบุคลากรสหกรณ์ 

5. พัฒนาพฤติกรรมการบริการ

6. พัฒนานวัตกรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  3  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

การบริหารจัดการสหกรณ์เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อภายในและภายนอกเพื่มขึ้น

กลยุทธ์

1.บริหารคนให้มีความสุข

2.บริหารเงิน

3.การจัดการพัสดุ

4.การบริหารจัดการ

5.พัฒนาคุณภาพบริการ

6.ธรรมมาภิบาล

7.สร้างการมีส่วนร่วม

8.การบริการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  4  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

 เป้าประสงค์

ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาบุคลากรสหกรณ์เข้าถึงสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

กลยุทธ์

1. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

3. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

4. พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี