วิสัยทัศน์

"เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิกและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

พันธกิจ

          พันธกิจที่ 1  พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

                           ของสมาชิก

        พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

        พันธกิจที่ 3  เสริมสร้างสวัสดิการและช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิก

 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

                 ของสมาชิก

                 (1) แผนเพิ่มทุนในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 2 โครการ

                 กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ให้สมาชิกมีเงินออม

                                   โครงการที่ 1 โครงการให้สมาชิกเพิ่มค่าหุ้น

                                   โครงการที่ 2 โครงการบริการเงินฝากด้วยระบบ ATM

                 กลยุทธ์ที่ 2 จัดสรรให้มีเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้น

                                   - จัดสรรทุนสำรองตามมติคณะกรรมการดำเนินการแต่ละปี

                 (2) แผนเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ

                 กลยุทธ์ที่ 3 จัดทำแผนการลงทุนให้มีผลตอบแทนสูงขึ้น

                                   โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการออมด้วยเงินฝากระยะยาว

 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

                 (3) แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน

                      ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ

                 กลยุทธ์ที่ 4 สัมมนาและฝึกอบรม

                                   โครงการที่ 4 โครงการสัมมนาสหกรณ์ มี 2 กิจกรรม คือ

                                                       - อบรมสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                                                       - สัมมนาคณะกรรมการ

                 (4) แผนพัฒนาระบบงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

                      ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ

                 กลยุทธ์ที่ 5 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร

                                   โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานมี 2 กิจกรรม

                                                       - ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบ

                                                       - ปรับปรุงแบบพิมพ์สัญญาและคำขอ

                 (5)  แผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

                       ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ

                 กลยุทธ์ที่ 6 ขยายช่องทางบริการผ่านระบบธนาคาร

                                   โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงช่องทางบริการ เช่น Online ระบบ Line ระบบ ATM

 

พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างสวัสดิการและช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิก

                 (6) แผนเพิ่มสวัสดิการและช่วยเหลือสมาชิก

                      ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 4 โครงการ

                 กลยุทธ์ที่ 7 จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มขึ้น

                                   โครงการที่ 7 โครงการช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก

                                   โครงการที่ 8 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือต้นสังกัดสมาชิก

                                   โครงการที่ 9 โครงการสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

                                   โครงการที่ 10 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย