ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

 

        สหกรณ์ กำหนดทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ เงินทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว  เงินสวัสดิการเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เงินสวัสดิการเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกอาวุโส

 

1. สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกและครอบครัวเสียชีวิต

 

1.1 สวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

อายุการเป็นสมาชิก เงินสวัสดิการที่ได้รับ
    ไม่ถึง 1 ปี      40,000 บาท
   1 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี     80,000 บาท
   5 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 10 ปี   120,000 บาท
 10 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 15 ปี   200,000 บาท
 15 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 20 ปี   220,000 บาท
 20 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 25 ปี   300,000 บาท
 25 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 30 ปี   320,000 บาท
 30 ปีขึ้นไป   400,000 บาท
***หากสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ ได้รับเพิ่มอีก 50,000 บาท***

1.2 สวัสดิการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

        คือเงินที่ทางสหกรณ์ฯ ไว้ช่วยเหลือสมาชิกกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งจะมอบให้กรณี บุตร พ่อ แม่ และคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต โดยสมาชิกสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต จะได้รับเงินรายละ 3,000 บาท

 

        เอกสารประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ

        1. หนังสือบันทึกข้อความจากหน่วยงานต้นสังกัด

        2. สำเนาบัตรข้าราชการสมาชิก

        3. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก

        4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต

        5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ให้ประทับตราว่าตาย)

        6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสมาชิก

        7. สำเนาใบมรณะบัตร

        8. สำเนาเอกสารความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต เช่น ทะเบียนสมรส

        9. เอกสารประกอบทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาระดับ สว. ขึ้นไป รับรองสำเนาถูกต้อง

 

2. เงินสวัสดิการผู้ประสบภัยพิบัติ

        หากสมาชิกได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย  วาตภัย  หรืออุทกภัย  อาจยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ พร้อมแสดงหลักฐานและบันทึกชี้แจงข้อมูลให้สหกรณ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

 

3. เงินสวัสดิการเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  

        สหกรณ์ กำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
        ประเภทที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษา  ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

        1. ผลการเรียนบุตรสมาชิก ต้องผ่านทุกรายวิชา

        2. เงินได้รายเดือน (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินค่าครองชีพ, เงิน พ.ป.ผ. เงิน พ.ส.ร.) ของสมาชิกจากน้อยไปมาก

        3. จำนวนบุตรของสมาชิกที่อยู่ระหว่างการศึกษา

        4. อายุการเป็นสมาชิก

        ประเภทที่ 2 ทุนเรียนดี ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

        1. ผลการเรียน

        2. อายุการเป็นสมาชิก

        3. เงินได้รายเดือน (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินค่าครองชีพ, เงิน พ.ป.ผ. เงิน พ.ส.ร.) ของสมาชิกจากน้อยไปมาก

        4. จำนวนบุตรของสมาชิกที่อยู่ระหว่างการศึกษา

        คุณสมบัติและเงื่อนไข เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมาชิกหนึ่งคนสามารถขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงหนึ่งทุน

        หลักฐานประกอบ

        1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตามแบบของสหกรณ์

        2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกผู้ขอทุน

        3. สลิปเงินเดือนของสมาชิก (ให้ สว.การเงินรับรอง)

        4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของสมาชิก

        5. ใบรับรองผลการศึกษา และรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ (ตัวจริง)

        6. สำเนาผลการเรียน ใบ รบ. ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 (ให้สถานศึกษารับรองสำเนา)

 

4. เงินสวัสดิการในโอกาสต่างๆ

        1. วันเกิด  มอบทุนเรือนหุ้นให้สมาชิกในวันเกิด ปีละ 10 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท

        2. สมาชิกอุปสมบท  มอบเงินให้สมาชิกที่อุปสมบท จำนวน 1,000 บาท

        3. สมาชิกไปประกอบพิธีฮัจญ์  มอบเงินให้สมาชิกที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 1,000 บาท

        4. สมาชิกสำเร็จการศึกษา (ตรี, โท, เอก)  มอบให้ปริญญาละ 1,000 บาท

        5. สมาชิกสมรส  มอบเงินให้สมาชิกที่แต่งงานครั้งแรก จำนวน 1,000 บาท

        6. สมาชิกมีบุตรคนแรก  มอบเงินให้สมาชิกที่มีบุตรคนแรก จำนวน 1,000 บาท

หมายเหตุ : เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560

 

5. เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกอาวุโส

        สหกรณ์กำหนดให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกอาวุโสปีละ 1 ครั้ง ตามประกาศของสหกรณ์

        คุณสมบัติและเงื่อนไข

        1. เป็นสมาชิกสหกรณ์มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

        2. เป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

        3. มอบให้ปีละ 2,000 บาท จนกว่าจะพ้นสมาชิกภาพ

หมายเหตุ : เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560