1. วัตถุประสงค์

เงินกู้พิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการดังนี้

1.1  เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

1.2  เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ

1.3  เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิก 

1.4  เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้

2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3 ปี เว้นแต่ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้

2.2 ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ  และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี

3. จำนวนเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ได้ เป็นอำนาจของคณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาอนุมัติแต่ไม่เกินสิทธิการกู้เงินสามัญ หรือไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์

4. การชำระคืนเงินกู้ ชำระเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย หรือชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ดังนี้

4.1 เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ ต้องส่งชำระเงินกู้ให้หมดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบงวด

4.2  เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ ต้องส่งชำระเงินกู้ให้หมดภายในหกสิบงวด

4.3  เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิก ต้องส่งชำระเงินกู้ให้หมดภายในหกสิบงวด

4.4  เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ ต้องส่งชำระเงินกู้ให้หมดภายในหกสิบงวด

5. หลักประกันเงินกู้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

5.1 บัญชีเงินฝากประจำขอสถาบันการเงิน

5.2 พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหรืออื่นๆ ที่รัฐบาลหรือสถาบันการเงินรับรอง

5.3 ค่าหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด

5.4 อื่นๆ ที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร

6. อัตรดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษของสหกรณ์โดยไม่มีเฉลี่ยคืน

7. สมาชิกที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์และมีเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการชำระหนี้เงินงวดรายเดือน

8. บรรดาค่าใช้จ่ายและหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินที่มิใช่การดำเนินการตามปกติของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้กู้ทั้งสิ้น

9. ให้คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้วินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษ ตามเห็นสมควร

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้บังคับบัญชา

3. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (สารวัตรการเงินเซ็นรับรอง)

4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ให้โอนเงิน