วงเงินสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน

1. หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

2. กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ATM)

 

วัตถุประสงค์

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจำเป็นเร่งด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงิน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป
2. ส่งค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี
3. ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นกู้หรือไม่ปิดยังหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่สุจริต หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
4. สมาชิกสามารถใช้สิทธิขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เพียงประเภทเดียว เว้นแต่การขอกู้ครั้งต่อไปอาจขอเปลี่ยนแปลงประเภทได้
5. จำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามข้อ 3 และเงินกู้สามัญรวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านแสนบาทถ้วน)
6. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป ให้กู้ได้ 20 เท่าของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกชำระแล้ว วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษด้วย
7. การส่งเงินงวดการชำระหนี้ ผู้กู้ต้องส่งชำระคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยเต็มจำนวนภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกหรือส่งเป็นงวดรายเดือนรวม 36 งวด โดยผู้กู้จะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี หรือภายในเกษียณอายุราชการ
8. สมาชิกสามารถขอกู้เงินเพื่อหตุฉุกเฉินทั่วไปครั้งใหม่ได้เมื่อมีการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปครั้งก่อนบางส่วน
9.เงินกู้พื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม)
9.1 มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า 36 เดือน หรือมีทุนเรือนหุ้นเพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งปวงจนเสร็จสิ้น
9.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ให้กู้ใด้ 20 เท่าของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกชำระแล้ว วงเงิน ไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบากถ้วน) โดยต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้สามัญและหรือเงินกู้เศษด้วย โดยสมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
9.3 เมื่อสมาชิกประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นคำขอเปิดวงเงินกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินตามสัญญาโดยแจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยวิธีการทางอิเเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
9.4 ในกรณีสมาชิกยังมีหนี้งินกู้พื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม) ค้างชำระอยู่ ผู้กู้อาจยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกฉินเงินกู้เอทีเอ็มเพิ่มเติมได้ แค่จะมีจำนวนต้นเงินรวมกันเกินกว่ากำหนดตามข้อ 5 และ 9.2 ไม่ได้
9.5 การส่งงินงวดชำระหนี้ ผู้กู้ต้องส่งชำระคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยเต็มจำนวนภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกหรือส่งเป็นงวดรายเดือนรวม 36 งวด ก่อนสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม) ต้องทำคำขอกู้และหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนหนังสือกู้เดิมสิ้นสุดลง
กรณีผู้กู้มีหนี้คงชำระอยู่ให้สหกรณ์หักชำระหนี้จากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติครั้งหลังได้ เหลือส่วนต่างเท่าใด ผู้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉพาะส่วนต่างที่หักกลบลบหนี้ดังกล่าวแล้ว
9.6 การระงับการเบิกเงินกู้จากตู้เอทีเอ็ม สหกรณ์จะทำการระงับการเบิกเงินกู้จากตู้เอทีเอ็มของสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้
9.6.1 สมาชิกแจ้งขออายัดการบิกเงินกู้จากตู้เอทีเอ็มของตนเอง
9.6.2 ศาลมีคำสั่งให้อายัดการเบิกเงินกู้จากตู้ทีเอ็มของสมาชิก
9.6.3 สมาชิกเงินเดือนไม่พอหักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ เมื่อสมาชิกได้ชำระเงินในส่วนที่ไม่พอหักชำระหนี้แล้วสหกรณ์จะคืนวงเงินให้
9.7 สมาชิกที่ค้างชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปสามารถปลี่ยนสัญญาเป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม) ได้ตามข้อ 9.2
10. สมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอในการชำระหนี้เงินงวดรายเดือน
11. อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยงินกู้ของสหกรณ์
12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการเป็นผู้วินิฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามที่เห็นสมควรแทนก็ได้

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้บังคับบัญชา

3. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (สารวัตรการเงินเซ็นรับรอง)

4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ให้โอนเงิน

 

 

หมายเหตุ  กรุณายื่นเอกสารการกู้เงินก่อนเวลา 11.00 น.  เพื่อจะได้รับเงินในวันเดียวกัน