วงเงินสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน

1. หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

2. กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(ATM)

 

1. วัตถุประสงค์

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงิน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้

  • เป็นสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • ส่งเงินค่าหุ้นสม่ำเสมอ และหรือมีประวัติการชำระหนี้ดี
  • ไม่ปิดบังการยื่นลาออกจากราชการก่อนกำหนดภายใน 1  ปี  นับแต่วันที่ยื่นกู้  หรือไม่ปิดบังหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่น และไม่ประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่สุจริต  หรือทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
  • ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือกรรมการสอบสวน

3. สมาชิกสามารถใช้สิทธิขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เพียงประเภทเดียวเว้นแต่การขอกู้ครั้งต่อไปอาจขอเปลี่ยนแปลงประเภทได้

4. จำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตาม ข้อ 3 และเงินกู้สามัญรวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

5.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

5.1เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนสี่เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้สามัญและหรือเงินกู้พิเศษด้วย

5.2การส่งเงินงวดชำระหนี้ ผู้กู้ต้องส่งชำระคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยเต็มจำนวนภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกหรือส่งเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 36 งวด โดยผู้กู้จะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น หรือภายในเกษียณอายุราชการเว้นแต่มีทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากในขณะขอกู้เกินกว่าวงเงินกู้และดอกเบี้ยที่ต้องชำระ                                 

5.3  สมาชิกสามารถขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปครั้งใหม่ได้เมื่อมีการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปครั้งก่อนบางส่วน

6. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(เอทีเอ็ม)

6.1 มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า 36 เดือน หรือมีทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากในขณะขอกู้เกินกว่าวงเงินกู้และดอกเบี้ยที่ต้องชำระ

6.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(เอทีเอ็ม) ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนสี่เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้สามัญและหรือเงินกู้พิเศษด้วย โดยสมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

6.3 เมื่อสมาชิกประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นคำขอเปิดวงเงินกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินกู้ตามสัญญาโดยแจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

6.4 ในกรณีสมาชิกยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(เอทีเอ็ม)  ค้างชำระอยู่ ผู้กู้อาจยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(เอทีเอ็ม)เพิ่มเติมได้ แต่จะมีจำนวนต้นเงินรวมกันเกินกว่ากำหนดตามข้อ 4 และ 6.2 ไม่ได้

6.5  การส่งเงินงวดชำระหนี้ ผู้กู้ต้องส่งชำระคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยเต็มจำนวนภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกหรือส่งเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 36 งวด ก่อนสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(เอทีเอ็ม) ต้องทำคำขอกู้และหนังสือสัญญากู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนหนังสือกู้เดิมสิ้นสุดลง

กรณีผู้กู้มีหนี้คงค้างชำระอยู่  ให้สหกรณ์หักชำระหนี้จากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติครั้งหลังได้ เหลือส่วนต่างเท่าใด ผู้กู้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉพาะส่วนต่างที่หักกลบลบหนี้ดังกล่าวแล้ว

6.6  การระงับการเบิกเงินกู้จากตู้เอทีเอ็ม สหกรณ์จะทำการระงับการเบิกเงินกู้จากตู้เอทีเอ็มของสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

6.6.1 สมาชิกแจ้งขออายัดการเบิกเงินกู้จากตู้เอทีเอ็มของตนเอง

6.6.2 ศาลมีคำสั่งให้อายัดการเบิกเงินกู้จากตู้เอทีเอ็มของสมาชิก

6.6.3 สมาชิกเงินเดือนไม่พอหักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์  เมื่อสมาชิกได้ชำระเงินในส่วนที่ไม่พอหักชำระหนี้แล้วสหกรณ์จะคืนวงเงินให้

6.7 สมาชิกที่ค้างชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปสามารถเปลี่ยนสัญญาเป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(เอทีเอ็ม)ได้ตามข้อ 6.2

7. สมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอในการชำระหนี้เงินงวดรายเดือน

8. อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามที่เห็นสมควรแทนก็ได้

ประกาศ ณ วันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้บังคับบัญชา

3. สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (สารวัตรการเงินเซ็นรับรอง)

4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ให้โอนเงิน

 

 

หมายเหตุ  กรุณายื่นเอกสารการกู้เงินก่อนเวลา 11.00 น.  เพื่อจะได้รับเงินในวันเดียวกัน