วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

แนวทางการพิจารณาการให้สมาชิกกู้เงินสามัญ

          เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด ได้แก่

อายุสมาชิก จำนวนเงินกู้ วงเงินไม่เกิน
ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี 95 เท่า 2,000,000
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 95 เท่า 3,000,000

 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

1. อายุสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี  มีสิทธิขอกู้เงินได้ 95 เท่า ของเงินเดือน  วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

2. อายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  มีสิทธิขอกู้เงินได้ 95 เท่า ของเงินเดือน  วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

3. การชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย  กำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 180 งวด

4. ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 3  ต้องชำระหนี้คืนให้เสร็จสิ้นภายในเกษียณอายุราชการ

5. สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 1 คน ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน และสมาชิก 1 คน มีสิทธิค้ำประกันได้ 2 สัญญา

6. กู้เงินเกิน 300,000 บาท  ต้องมีหุ้นสะสมและหรือเงินฝากออมทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากมีเงินรวมกันไม่ถึงร้อยละ 20 ของวงเงินที่กู้  สหกรณ์ฯ จะหักส่วนต่างเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้แก่สมาชิก  ซึ่งสมาชิกสามารถถอนเงินฝากทั้งหมดได้  เมื่อไม่มีหนี้ค้างชำระต่อสหกรณ์

7. กรณีขอกู้เงินไม่เกิน 100,000 บาท รวมกับทุนเรือนหุ้นที่สะสมอยู่  ให้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน

8. กรณีขอกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน  กู้ได้ร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก  สมาชิกผู้กู้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากมากกว่าหนี้ที่มีกับสหกรณ์ฯ

9. การชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในข้อ 7 และข้อ 8 ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 180 งวด

10. สมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ต้องมีเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอในการชำระหนี้เงินงวดรายเดือน

***11. สมาชิกสามารถยื่นขอกู้เงินได้เมื่อชำระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด

12. สมาชิกบำนาญสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากกับสหกรณ์  ซึ่งต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 180 งวด

***13. สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญใหม่ โดยวิธีหักกลบลบหนี้เดิม สหกรณ์ฯ จะมีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญาใหม่ สัญญาละ 200 บาท (กำหนดใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน

1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ให้โอนเงินของผู้กู้

2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  ผู้กู้-ผู้ค้ำประกัน  และคู่สมรส (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของ  ผู้กู้-ผู้ค้ำประกัน  และคู่สมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนสมรส  ผู้กู้-ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

5. สำเนาสลิปเงินเดือนของ  ผู้กู้-ผู้ค้ำประกัน (สารวัตรการเงินรับรองสำเนา)

6. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปของ ผู้กู้

 

***หมายเหตุ***  การทำหนังสือสัญญาเงินกู้  ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหรือแก้ไขข้อความใด ๆ