ผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวนสมาชิก (คน)

                                         7,280

ทุนเรือนหุ้น

                   1,932,390,090.00

สินทรัพย์รวม

                   5,272,598,536.68

เงินรับฝากออมทรัพย์

                   1,350,754,353.91

เงินรับฝากออมทรัพย์ 1

                         20,915,267.28

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

                   1,443,197,335.95

เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น

                                   2,948.62

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

                         69,284,963.92

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

                         81,871,869.97

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

                   4,275,054,823.87

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

                         15,850,377.08

รายได้

                       324,903,572.57

ค่าใช้จ่าย

                       112,600,221.26

กำไรสุทธิ

                       212,303,351.31