ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
จำนวนสมาชิก (คน)
                                         7,559
ทุนเรือนหุ้น
                   2,009,016,670.00
สินทรัพย์รวม
                   5,274,944,062.76
เงินรับฝากออมทรัพย์
                   1,281,134,952.13
เงินรับฝากออมทรัพย์ 1
                         27,664,391.88
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
                   1,432,947,108.01
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
                                   3,019.57
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
                         76,107,958.86
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
                         90,486,964.18
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
                   4,145,862,962.34
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
                         15,760,486.29
รายได้
                       226,434,939.34
ค่าใช้จ่าย
                         78,021,575.73
กำไรสุทธิ
                       148,413,363.61