ผลการดำเนินงาน

                                         ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จำนวนสมาชิก (คน)

                                         7,377

ทุนเรือนหุ้น

                   1,968,962,820.00

สินทรัพย์รวม

                   5,219,290,241.55

เงินรับฝากออมทรัพย์

                   1,314,285,403.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ 1

                         32,055,936.11

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

                   1,458,682,540.62

เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น

                                   2,987.99

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

                         70,439,521.27

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

                         87,226,953.75

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

                   4,149,738,932.26

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

                         14,876,498.63

รายได้

                       119,475,845.20

ค่าใช้จ่าย

                         45,911,952.19

กำไรสุทธิ

                         73,563,893.01