ผลการดำเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนสมาชิก (คน)

                                         7,613

ทุนเรือนหุ้น

                   2,045,644,220.00

สินทรัพย์รวม

                   5,361,078,465.68

เงินรับฝากออมทรัพย์

                   1,300,160,487.29

เงินรับฝากออมทรัพย์ 1

                         25,881,640.04

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

                   1,441,000,491.79

เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น

                                   3,043.61

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

                         72,343,751.87

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

                         90,650,345.95

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

                   4,119,825,657.35

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

                         21,815,424.96

รายได้

                       316,886,535.42

ค่าใช้จ่าย

                       103,572,911.11

กำไรสุทธิ

                       213,313,624.31