เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เปิดบัญชีครั้งแรกวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ต่อปี

3. สมาชิกสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น

4. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินให้ทุกวันที่ 30 เมษายน, 31 สิงหาคม และวันที่ 31 ธันวาคม

5. กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

6. สามารถฝากเงินได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

7. สามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง  การถอนเงินฝากในเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งต่อไปในอัตราร้อยละ 1 ของเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท